Nieuwsarchief

Een overzicht van het nieuws van de gemeente Opsterland.

 • Vrijwilligersgroep Home-Start weer gegroeid

  Op 1 september 2017 startte het project Home-Start in Zuidoost- en Zuidwest-Friesland. Bij Home-Start zetten vrijwilligers zich in om jonge gezinnen te ondersteunen bij de opvoeding. Woensdag 21 februari ontvingen 9 nieuwe vrijwilligers in Wolvega het certificaat voor deelname aan de voorbereidingscursus uit handen van wethouder Cor Trompetter van Weststellingwerf. Inmiddels zijn er 20 vrijwilligers actief in Oost-, Weststellingwerf en Opsterland.

 • Opsterland krijgt één adviesraad voor het sociale domein

  In Opsterland gaan de Wmo-adviesraad en de CUMO (Cliëntenraad voor uitkeringsgerechten en minima Opsterland) samen verder als Adviesraad Sociaal Domein Opsterland. Beide organen adviseren het college van B en W over vraagstukken in het sociale domein. Tot voor kort bepaalde de wettelijke oorsprong van het vraagstuk welke raad aan het college advies uitbracht. Het college van B en W heeft voor de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein een convenant vastgesteld.

 • Fûgelhelling ontvangt extra geld van gemeente Opsterland

  Gemeente Opsterland roept alle Friese en Groninger gemeenten, evenals de beide provinciebesturen, op jaarlijks een structurele financiële bijdrage te geven aan Stichting Vogelasiel De Fûgelhelling. Zij geeft zelf het goede voorbeeld door in 2018 naast de jaarlijkse bijdrage van € 4.000 een extra financiële bijdrage te geven van € 5.000.

 • Nieuwjaarstoespraak 2018

  Op dinsdag 9 januari 2018 vond de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie plaats. Lees en bekijk hier de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Ellen van Selm.

 • Gemeente Opsterland chat met jongeren

  De gemeente Opsterland maakt zich er sterk voor jongeren structureel te betrekken bij beleidsontwikkelingen. Het is belangrijk dat jongeren betrokken zijn bij beleid dat hen aangaat. De gemeente doet dit door met jongeren te chatten over onderwerpen die ze deels ook zelf aandragen. Door jongerenparticipatie in te zetten krijgt gemeente Opsterland een beter beeld van wat jongeren nodig hebben in hun leefomgeving. Zo kan er veel effectiever beleid worden gemaakt en wordt draagvlak gecreëerd.

 • Afvalkalender 2018

  Elk jaar brengt Omrin de afvalkalender uit. Op de afvalkalender vindt u informatie over o.a. het legen van uw containers.

 • Uw aanslag waterschapsbelastingen krijgt u voortaan van het Noordelijk Belastingkantoor

  Tot nu toe kreeg u de aanslag voor de waterschapsbelastingen van Hefpunt. Dat is straks verleden tijd. Vanaf 1 januari 2018 krijgt u hem van het Noordelijk Belastingkantoor. Dit is een nieuwe organisatie die de belastingtaken uitvoert voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân en voor de gemeente Groningen. De naam Hefpunt verdwijnt. De aanslag voor gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking krijgt u zoals gewoonlijk van ons.

 • Opsterlanders praten mee over leefbaarheid!

  De gemeente Opsterland en Plaatselijke Belangen hebben het startschot gegeven voor de vijfde ronde van de Dorpsspiegels. De Dorpsspiegel is gericht op het verzamelen van informatie over hoe inwoners de leefomgeving in hun dorp ervaren. Zo gebruikt de gemeente de informatie om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften in de dorpen. Ook Plaatselijk Belang gebruikt deze informatie om in overleg met dorpsbewoners maatregelen voor het dorp te formuleren.

 • Locatieonderzoek vier locaties Brede School in het kader van Kansen voor Beetsterzwaag

  In Beetsterzwaag willen basisscholen O.D.S De Trime en C.B.S. De Paedwizer hun schoolgebouwen vervangen door één Brede School. Voor deze scholen, School Lyndensteyn, Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp en de gemeente Opsterland is dit aanleiding om samen vier locaties voor de Brede School te verkennen. Het gaat hierbij om de huidige locaties van de basisscholen, een locatie nabij School Lyndensteyn en het terrein van voetbalvereniging De Sweach.

 • MFA Gorredijk: partners en college zetten in op centrummodel

  Maandag 18 december 2017 staat de multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorredijk op de agenda van de gemeenteraad van Opsterland. De raad wordt gevraagd in te stemmen met een scenario waarbij de gebouwen naast elkaar worden gepositioneerd: het zogenaamde centrummodel. Zoals de raad heeft gevraagd zijn er meerdere scenario’s, met financiële onderbouwingen, uitgewerkt.

 • Plezierig wonen in Opsterland

  Met dit uitgangspunt hebben Elkien, WoonFriesland, Huurdersvereniging De Bewonersraad en Opsterland de raamovereenkomst Wonen afgesloten. In de overeenkomst staan afspraken over thema's die voor de inwoners van Opsterland belangrijk zijn. Opsterland staat bekend als een gemeente waar het prettig en betaalbaar wonen is en dat willen de partijen ook in de toekomst zo houden. De gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisatie zijn daar gezamenlijk verantwoordelijk voor.

 • Gemeente Opsterland en de drie decentralisaties

  Na bijna drie jaar hard werken concludeert gemeente Opsterland dat de invoering van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet naar tevredenheid verloopt. Het Rijk heeft per 1 januari 2015 een aantal grote taken overgeheveld naar gemeenten: de drie decentralisaties. Dit betekent dat gemeenten vanaf 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor werk en inkomen, jeugdzorg en de Wmo.

 • Friese gemeenten roepen inwoners op: ‘Laat zien wie de baas is!’

  Gemeentes in Friesland voeren gezamenlijk anti-helingcampagne

 • P10 reikt Henk Aalderink-prijs uit aan Naoberschap Witteveen

  Tijdens de wintersessie van de P10 -het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten- kreeg het project Naoberschap uit Witteveen de Henk Aalderink-prijs.

 • Een eigen boom voor honderdjarigen in Opsterland

  Burgers in Opsterland die honderd jaar worden krijgen een eigen fruitboom in de Doorgeeftuin. Mevrouw Liemburg-de Haan (8 januari 1917), mevrouw Akkerman (23 maart 1917), mevrouw Van Zwol-Boerstra (3 mei 1914) en mevrouw Bosma-Van der Dong (26 oktober 1917) zijn het afgelopen jaar 100 en 103 jaar geworden. Op donderdag 16 november om 14.00 uur plant burgemeester Ellen van Selm de bomen samen met mevrouw Bosma, mevrouw van Zwol en mevrouw Akkerman.

 • Koninklijke Onderscheiding voor Jan van Dalen

  Op zaterdagavond 11 november werd de heer Jan van Dalen (1958) uit Bakkeveen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Opsterland reikte deze Koninklijke Onderscheiding uit voor zijn enthousiaste en vrijwillige inzet bij allerlei activiteiten in Bakkeveen.

 • P10 biedt nieuw kabinet ruimte voor oplossingen

  Het nieuwe regeerakkoord ziet veel ruimte voor oplossingen. De P10, het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten zonder stedelijke kern, kan voor een aantal thema’s deze ruimte bieden en is verheugd dat het nieuwe kabinet hieraan aandacht besteedt.

 • Koninklijke Onderscheiding voor Okko Jongsma

  Op vrijdagmiddag 29 september werd de heer Jongsma uit Ureterp benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ellen van Selm reikte deze Koninklijke Onderscheiding uit voor zijn jarenlange inzet voor Fokus.

 • De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland combineren Wmo- en leerlingenvervoer

  Per 1 oktober start de pilot dagbestedingsvervoer. In dit project zoekt de gemeente de verbinding met welzijnsorganisaties en vrijwilligers voor het dagbestedingsvervoer. De pilot is een samenwerking tussen de gemeenten Weststellingwerf, Opsterland en Ooststellingwerf, welzijnsorganisaties Scala en Timpaan Welzijn en verschillende vervoerders. Vandaag zetten deze partijen hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst.

 • Begroting gemeente Opsterland geeft positief beeld

  Het college van B & W heeft een ontwerpbegroting 2018 gemaakt dat een meerjarig positief beeld laat zien. Uit de begroting blijkt dat Opsterland een financieel gezonde gemeente is. De begroting is duurzaam sluitend doordat die de periode tot en met 2021 beslaat.

 • Heeft u een goed initiatief om de leefbaarheid te verbeteren?

  Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren, kunnen vanaf 18 september 2017 weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. De aanvraagperiode sluit op 13 oktober 2017. Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde wordt bijna € 300.000,- beschikbaar gesteld voor projecten in Zuidoost Fryslân.

 • Anko Postma geïnstalleerd als wethouder

  Anko Postma werd tijdens de raadsvergadering van maandag 11 september 2017 geïnstalleerd door burgemeester Ellen van Selm. Anko Postma (Opsterlands Belang) neemt de plaats in van oud-wethouder Piet van Dijk. De raadsleden steunden deze voordracht unaniem!

 • Gemeentegids 2017 - 2018

  Elk jaar geeft de gemeente een gemeentegids uit. De gemeentegids is een handige wegwijzer voor zowel inwoners als nieuwkomers en toeristen in de gemeente. U vindt in de gids onder andere adressen en telefoonnummers van organisaties en verenigingen in (en om) de gemeente Opsterland.

 • Aandacht voor kinderen van ouders met een verslaving of een psychische aandoening

  VNN biedt in samenwerking met KINNIK kind en jeugd GGZ voor kinderen van verslaafde ouders en ouders met een psychische aandoening drie groepsbijeenkomsten aan. De groepen worden ingedeeld naar leeftijd.

 • Gemeente Opsterland beslist op bezwaar Vermilion Energy B.V

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland heeft de bezwaren van Vermilion Energy B.V. tegen de weigering van een vergunning voor een proefboring ongegrond verklaard. Dit betekent dat de weigering voor het uitvoeren van een proefboring op een perceel nabij De Ripen 19 in Nij Beets in stand blijft.

 • Opsterland en Cannes werken samen in het project Tinco

  Op 7 juli 2017 reisden burgemeester van Selm, twee ambtenaren en een twaalftal Sweachsters naar Cannes voor de officiële start van het project om het bijzondere leven van Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt, zijn reizen en zijn archeologische en kunstverzameling voor het voetlicht te brengen.

 • Centrummanagement Ureterp werpt vruchten af

  Ondernemers van de ondernemersvereniging Ureterp zijn erg tevreden over de inzet en de activiteiten van centrummanager Klaas de Winter. Zijn overeenkomst wordt voor één jaar verlengd.

 • Hegedyk en Nijewei feestelijk geopend

  Vanmiddag was de feestelijke officiële opening van de vernieuwde Hegedyk/Nijewei in Gorredijk. Na zijn welkomstwoord gaf wethouder Wietze Kooistra het startsein voor een ‘lawaaioptocht’ met een dweilorkest én de kinderen uit de buurt. De kinderen waren uitgenodigd om lopend of rijdend (op de fiets, skelter, skateboard, step) mee te doen en zoveel mogelijk lawaai te maken. Ook ouders en andere buurtbewoners mochten meelopen. Onderweg was er een 'walking borrel'. Aan het eind van de straat was een kleine barbecue en een ijsje voor de kinderen.

 • De Friese vlag hangt in Cannes

  In Cannes is afgelopen weekend een drietalige samenwerkingsovereenkomst getekend door de Opsterlandse burgemeester Ellen van Selm en burgemeester David Lisnard van de gemeente Cannes: in het Frans, Nederlands en Fries. Dit gebeurde in het bijzijn van de Nederlandse consul Peter van Santen en een vertegenwoordiging van het bestuur van Cannes waaronder wethouders Frank Chikli (internationale betrekkingen) en Thomas de Pariente (cultuur). Het initiatief hiertoe komt van de gemeente Cannes die, zo verklaarde burgemeester Lisnard bij de ondertekening, de internationale culturele faam van Cannes wil inzetten voor verbinding en begrip tussen volken en naties.

 • Expositie over Tinco Lycklama à Nijeholt in Cannes en in Opsterland

  De Stichting Historisch Beetsterzwaag organiseert in samenwerking met de Tinco Lycklama Foundation een expositie over Tinco Lycklama à Nijeholt. Wat de expositie extra bijzonder maakt is dat deze dit jaar al plaatsvindt in Cannes in het Musée de la Castre, waar de kunstverzamelaar uit Beetsterzwaag grondlegger van is. In het jaar van Culturele Hoofdstad, komt de expositie naar Beetsterzwaag.

 • Opsterland laat een positief resultaat zien over 2016

  De jaarrekening over 2016 sluit voor de gemeente Opsterland met een positief resultaat van
  € 1.275.000,-.

 • Beheer en exploitatie MFC De Wier wordt overgedragen aan stichting

  Al enige tijd zijn is gemeente Opsterland in gesprek met een aantal Ureterpers over de wijze waarop het beheer en exploitatie kan worden teruggegeven aan het dorp. De gemeente heeft het beheer en exploitatie tijdelijk op haar genomen na het faillissement van de vorige exploitant.

 • Lever uw piepschuim apart in op de milieustraat!

  Op de milieustraat in Gorredijk (Wetterwille 3) wordt sinds kort EPS (piepschuim) apart ingezameld. Het piepschuim kunt u deponeren in de daarvoor bestemde container.

 • Wethouder Piet van Dijk voorgedragen als burgemeester Aa en Hunze

  Wethouder Piet van Dijk van de gemeente Opsterland is gisteravond door de gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze (Drenthe) voorgedragen als nieuwe burgemeester.

 • Home-start van start in Opsterland

  Het college van B & W in Opsterland heeft op dinsdag 18 april 2017 besloten van start te gaan met Home-Start. De Home-Start aanpak ondersteunt ouders thuis bij de opvoeding van hun kinderen als daar behoefte aan is. Nu het besluit is genomen, gaat Humanitas samen met Opsterland en de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Súdwest Fryslân en de Fryske Marren de plannen verder uitwerken.

 • Hoe staat het met uw gezondheid? Doe de Persoonlijke Gezondheidscheck!

  Om gezond te blijven, kunt u vaak meer doen dan u denkt. Dat begint met een goed inzicht in uw gezondheid. Daarom mogen 2000 inwoners uit Gorredijk binnenkort via een proefproject meedoen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck.

 • Lintjesregen 2017: vier onderscheidingen in Opsterland

  lintjesregen Traditioneel de dag voor Koningsdag regende het lintjes in Opsterland. Vier inwoners ontvingen uit handen van burgemeester Ellen van Selm een Koninklijke Onderscheiding.

 • Inwoners Langezwaag bepalen zelf locatie zendmast

  Ten noorden van de sportvelden in Langezwaag komt een antennemast voor de mobiele telefonie. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 april besloten hiervoor een omgevingsvergunning te verlenen. De locatie voor deze mast is bepaald in overleg met Plaatselijk Belang en na het versturen van een enquête naar de inwoners.

 • Gemeente Opsterland wijst structurele trouwlocaties aan

  Bilderberg landgoed Lauswolt, St. Hippolytuskerk en Nieuw Allardsoog aangewezen als 'Huis der gemeente'
  Onlangs zijn de mogelijkheden om te trouwen in Opsterland verruimd. Vanaf 12 december 2016 is het mogelijk permanente trouwlocaties aan te wijzen en om in de buitenlucht of in de avonduren te trouwen.

 • Gemeente Opsterland gaat voor Hartveilig

  hartveilig-teaserafbeelding Wethouder Wietze Kooistra heeft vandaag namens gemeente Opsterland het manifest Hart voor Fryslân ondertekend.

 • Wethouder Van Dijk slaat eerste paal voor realisatie vijf huurwoningen in Ureterp

  eerste paal Vrijdag 7 april is de eerste heipaal geslagen door wethouder Piet van Dijk voor de realisatie van vijf sociale huurwoningen in uitbreidingsplan De Hege Kamp te Ureterp.

 • Hanteer de regels blauwe zone en voorkom een boete

  parkeerschijf-teaser Overal in Opsterland kunt u gratis parkeren. Om te voorkomen dat parkeerplaatsen voor kortparkeerders worden ingenomen door langparkeerders geldt in en rond de Hoofdstraat in Beetsterzwaag en in het centrum van Gorredijk een blauwe zone.

 • Waardering voor peuteropvang in Opsterland

  Vanaf 1 januari 2015 zijn alle peuterspeelzalen in de gemeente op basis van het vastgestelde “Omvormingsplan Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang” omgevormd tot locaties voor peuteropvang. Het doel is om naast het verbeteren van de kwaliteit de toegankelijkheid van de voorschoolse voorziening zoveel mogelijk te waarborgen, vooral in de kleine dorpen. Destijds is afgesproken om na twee jaar de invoering te evalueren.

 • Gemeente zet meer bouwkavels voor plan Hege Kamp Ureterp in de markt

  Marktanalyse sluit aan op concept-woonvisie Opsterland.
  De woningmarkt is volop in beweging en trekt snel aan. De gemeente wil op de marktvraag inspelen en heeft daarom voor woningplan Hege Kamp Ureterp een markanalyse uit laten uitvoeren.

 • Wethouder Jonkman geeft startschot Himmelwike 2017 in Tijnje

  Wethouder Rob Jonkman opende vandaag de jaarlijks terugkerende Himmelwike voor de basisscholen in Opsterland. Dit gebeurde met een startschot voor het sorteerspel op het schoolplein van CBS De Rank, in samenzijn van OBS De Pols.

 • Vaarseizoen Polderhoofdkanaal verruimd

  De pleziervaart kan dit jaar van 15 mei t/m 15 september varen op het Polderhoofdkanaal. Daarmee zijn het vaarseizoen en de bedieningstijden gelijk aan die van de Turfroute. Bruggen en sluizen worden tussen 9.30-16.30 uur bediend. De vaarsnelheid blijft maximaal 6 kilometer per uur.

 • Wat zijn de kansen voor Beetsterzwaag?

  In Beetsterzwaag willen obs De Trime en cbs De Paedwizer hun schoolgebouwen vervangen door één brede school. Afhankelijk van waar het nieuwe gebouw komt, komen één of beide bestaande schoollocaties vrij voor een eventuele andere invulling. Welke kansen biedt dit voor Beetsterzwaag?

 • Aanbod voor nieuwe regering: benut het platteland

  pamflet P10 doet aanbod aan nieuwe regering: zet het platteland in bij het oplossen van de opgaven op het gebied van klimaatverandering, duurzame energie en circulaire economie.

 • Verdachte zaken? Meld het bij de politie!

  Een groot deel van de jaarlijks door de politie opgeloste misdrijven is te danken aan tips. Wie iets wil melden over een misdrijf, kan dat 24 uur per dag doen: telefonisch, per mail, brief of mondeling in het politiebureau. Een andere optie is Meld Misdaad Anoniem (0900-7000). Als het maar gebeurt. Dan kan de politie de daders aanpakken en wordt het gebied voor iedereen weer veiliger.

 • Rutger van der Meer vindt eerste kievitsei van Opsterland

  Het eerste kievitsei van gemeente Opsterland is zondagmiddag 12 maart 2017 rond tien voor één gevonden.

 • Hegedyk Gorredijk niet toegankelijk voor vrachtverkeer; Omrin rijdt andere route

  Doordat de Hegedyk in Gorredijk niet meer toegankelijk is voor vrachtverkeer, rijdt ook Omrin een andere afvalroute.

 • NLdoet: B&W en MT steken handen uit de mouwen bij 't Pikehokje

  Sinds vanochtend zijn het college van B&W en het Managementteam (MT) van Opsterland actief bezig bij peuteropvang/kinderdagverblijf ’t Pikehokje in Terwispel. Dit gebeurt in het kader van NLdoet dat 10 en 11 maart plaatsvindt.

 • Opsterland verlaagt bouwvergoeding scholen niet

  Elk jaar past de gemeente de normbedragen voor onderwijshuisvesting aan het inflatiecijfer aan. Voor 2017 zou dit een verlaging van de normvergoeding betekenen van 3,56%. Dit terwijl de prijzen voor het bouwen van scholen door extra bouweisen en minder concurrentie op de bouwmarkt juist stijgen.

 • Opsterland zet in op het activeren van nieuwkomers

  Gemeente Opsterland heeft te maken met een stijging van het aantal statushouders. Na overleg met diverse partijen is geconcludeerd dat de manier waarop de statushouders worden ondersteund in de participatie en het vinden van werk actief moet worden ondersteund. Om deze reden is er een activeringsplan voor nieuwkomers opgesteld.

 • Wat vindt u van onze dienstverlening? Vertel het ons!

  Op woensdag 1 maart 2017 starten we in Opsterland met een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek. Uw mening telt: hoe ervaart u onze dienstverlening? Wat vindt u positief en wat kan beter? Vertel het ons, daar kunnen we mee verder!

 • Bezoek commissaris van de Koning mevr. Leemhuis-Stout aan Opsterland

  Donderdag 16 februari 2017 heeft de commissaris van de Koning mevrouw Joan Leemhuis-Stout een ambtsbezoek gebracht aan gemeente Opsterland. Het thema van dit bezoek was ‘Waarin een platteland groot kan zijn’.

 • OWO-gemeenten: laat precariobelasting in tact

  Steun gevraagd voor circa 160 gemeenten die precariobelasting heffen.

 • Twaalf enthousiaste verenigingen tellen stemmen bij verkiezingen Tweede Kamer

  Twaalf Opsterlandse verenigingen helpen op 15 maart 2017 met het tellen van de stemmen van de Tweede Kamer Verkiezingen. Zij meldden zich aan na een oproep van de gemeente . De vrijwilligers die meedoen, verdienen per persoon 25 euro voor hun vereniging.

 • Beleid "Jongerencaravans Opsterland" succesvol

  Eind 2014 stelde de gemeenteraad het beleid "Jongerencaravans in Opsterland" vast. Met dit beleid was en is er aandacht voor veiligheid, gezondheid en de omgeving die gebruikt wordt als ontmoetingsplek voor en door de jongeren. De gemeente houdt op afstand toezicht, ouders houden de verantwoordelijkheid over de jongerencaravans op hun terrein. Jongerencaravans die niet voldoen aan de uitgangspunten van de gemeente worden omgevormd, of moeten worden verwijderd.

 • Onderzoek rekenkamercommissies

  De rekenkamercommissies van de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf gaan onderzoek doen naar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de digitale dienstverlening in die gemeenten.

 • Opsterland: het belang van sport neemt toe

  Wie sport of beweegt voelt zich beter, zit lekkerder in zijn vel en leeft gezonder. Daarnaast verbinden sport en bewegen mensen met elkaar en hebben ze een sterke maatschappelijke functie.

 • Burgemeester Ellen van Selm reikt Draaginsigne Gewonden uit

  Donderdag 26 januari 2017 reikte burgemeester Ellen van Selm het Draaginsigne Gewonden uit aan de heer F.A. Ernst uit Langezwaag.