Nieuwjaarstoespraak 2018

Op dinsdag 9 januari 2018 vond de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie plaats. Lees en bekijk hier de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Ellen van Selm.

Burgemeester Ellen van SelmHartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Namens de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en het college van Opsterland wens ik u een goed en gezond 2018.

De jaarwisseling is gelukkig weer in goede sfeer verlopen, zonder nare incidenten. Ik spreek mijn welgemeende dank en complimenten uit voor de hulpdiensten. Zij waren tijdens de jaarwisseling weer paraat voor de veiligheid van iedereen in Opsterland. 

Ik ben op Oudjaarsdag met onze handhavers en met de politie mee geweest tijdens hun werk in Opsterland. Ik heb gezien hoe in bijvoorbeeld Bakkeveen en in Terwispel de jeugd in touw was om er een geweldig leuk oudjaarsfeest te organiseren en hoe goed zij communiceren met handhavers en de politie over de veiligheid. Dat maakt me zeer trots, die jonge mensen die iets leuks voor hun dorp organiseren en hun rol nemen in het tegengaan van onveilige situaties en overmatig alcoholgebruik. Ook in onze andere dorpen is het overwegend een gezellige jaarwisseling geweest. In december zijn ook de strooiwagens alweer op pad geweest. De mensen van de buitendienst die extra diensten draaiden om de wegen schoon te houden: dank daarvoor.

Het jaar 2018 is inmiddels al een aantal dagen op weg. Wij begonnen dit jaar met 41 inwoners meer dan vorig jaar. Dat betekent dat onze gemeente is gegroeid. Wij merkten dat ook bij de bijeenkomst voor nieuwe inwoners afgelopen oktober. Fijn om daar te horen waarom mensen voor het wonen in Opsterland kiezen: goede bereikbaarheid, goede voorzieningen en goede leefbaarheid in de dorpen. Dit komt overeen met een recente studie van de Rabobank. Die laat zien dat Zuidoost-Fryslân uitblinkt in een plezierig woon- en leefklimaat. CBS-cijfers laten zien dat de grootste economische groei in Nederland in Zuidoost-Fryslân plaatsvindt, nl. 6%. Wij merken dat in Opsterland. De werkgelegenheid is voorzichtig gegroeid met 1,2%. In de breedte is het aantal werkzoekenden gedaald met 38 %. Dit betreft iedereen tussen de 15 en 75 jaar. De bijstandsuitkeringen zijn met 1,6% gedaald en het aantal WW-uitkeringen met 25%. 

Als gemeente zoeken wij naar creatieve mogelijkheden om mensen werkervaring op te laten doen. Voorbeelden daarvan zag u afgelopen jaar: het onderhoud van monumentaal groen op de landgoederen van Beetsterzwaag en recent de opleidingsplekken voor werken in de zorg. Een mooie samenwerking met ZuidOostZorg, OWO-gemeenten en het Friesland College. Hiermee gaan wij verder!  

Dames en heren, trouwen in Opsterland. We merken dat veel bruidsparen graag in onze gemeente trouwen en een eigen invulling aan een onvergetelijke dag willen geven. We spelen daar als gemeente op in. Het is nu mogelijk om bijvoorbeeld in de buitenlucht te trouwen, of in de avonduren. Er zijn meer trouwlocaties en bruidsparen kunnen eventueel hun eigen trouwambtenaar meenemen. 

Er zijn veel echtparen in Opsterland die lang bij elkaar blijven. In 2017 waren er 26 60-jarige en 5 65-jarige huwelijksjubilea. Ik kijk ook dit jaar weer uit naar de persoonlijke ontmoetingen met inwoners die 60, 65 of zelfs 70 jaar getrouwd zijn. Dit soort ontmoetingen zijn erg mooi, omdat ze voor mensen aanleiding zijn om over hun leven te praten. Waar ze elkaar hebben ontmoet, hoe hun gezin groeide met kinderen en kleinkinderen. Ze maken me deelgenoot van hun blik op de gemeente en hun levenservaring. En als je het dan hebt over levenservaring. Het afgelopen jaar werden er maar liefst drie mensen 100 jaar en 2 mensen 103 jaar. Het bezoeken van een 100-jarige is iedere keer weer uniek. Deze mensen overbruggen tijdperken in hun leven. Naast mijn bezoek krijgt elke 100-jarige sinds kort een fruitboom, die geplant wordt in de zogenaamde Doorgeeftuin in Ureterp of Gorredijk. In oktober werd de Doorgeeftuin in Ureterp geopend en plantten drie 100-jarige dames hun fruitboom. Omrop Fryslân was aanwezig. De Doorgeeftuin in Gorredijk wordt dit jaar geopend. 

Dan het sociale domein Opsterland heeft de afgelopen jaren een flinke klus geklaard met de nieuwe taken in het sociale domein. We hebben dat zorgvuldig gedaan en de stand van zaken de afgelopen maanden geëvalueerd. Opsterland is tevreden over de invoering van de Wmo, Participatiewet en de Jeugdwet. Het Gebiedsteam heeft haar zaken goed voor elkaar en brengt de zorg dichtbij de mensen. Wel vraagt de transformatie ook de komende jaren nog veel inzet, er wordt daarvoor een Ontwikkelagenda Sociaal Domein opgesteld. Wat zorgen baart is de groeiende overlast van mensen die meer geestelijke zorg nodig hebben dan ze krijgen. Ook in Opsterland hebben we te maken met zogenaamde verwarde personen die dringend hulp nodig hebben. In samenwerking met politie en justitie doen we wat we kunnen om overlast te beperken. Maar er is meer nodig (geld en specialistische zorg) om de betreffende mensen de hulp te geven die ze nodig hebben en de politie niet te veel oneigenlijk te belasten. 

2018 is het jaar van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. In Opsterland staan tal van projecten op stapel. Eén van die projecten is de tentoonstelling van Tinco. In juli was ik aanwezig in Cannes bij de opening van de tentoonstelling over Tinco Lycklama à Nijeholt. Een man die we in Opsterland bijna waren vergeten, terwijl Tinco toch zo verbonden is met onze gemeente. Stichting Historisch Beetsterzwaag, de Tinco Lycklama Foundation en het Musée de la Castre uit Cannes werken samen om een deel van de collectie in juni in Beetsterzwaag tentoon te stellen. Dan wordt Tinco ook in Beetsterzwaag weer zichtbaar. Ik laat u kort een stukje film zien van het bezoek aan Cannes. Naast Tinco is nog heel veel moois te bewonderen dit jaar. De grote torens van pallets bij de ingang van het gemeentehuis en in de ontvangsthal geven een voorproefje. Deze torens maken zichtbaar van wat er komend jaar in Opsterland staat te gebeuren. Neem straks even de tijd om hier naar te kijken. Na mijn toespraak zal de tenorzanger Albert Bonnema een lied uit de opera Samson en Delilah voordragen. Een prachtig project dat ook voor LF2018 wordt opgevoerd in de boekenhal van Steven Sterk in Gorredijk. 

De gemeenteraad heeft de Kadernota Sport en bewegen in Zuidoost Friesland vastgesteld. Opsterland is een echte sportgemeente. Wie sport of beweegt, voelt zich beter en zit lekkerder in zijn vel en leeft gezonder. Sport verbindt  mensen, maakt mensen betrokken bij de samenleving. Er zijn afgelopen jaar weer veel bijzondere prestaties geleverd door Opsterlandse sporters. Onder andere Suzanne Schulting uit Tijnje, Natascha Ausma uit Lippenhuizen, Reina Anema uit Gorredijk, Senna Hof uit Gorredijk, Myrthe Tognini uit Bakkeveen en Lysanne Hulder uit Wijnjewoude. Ook LDODK doet het zeer goed en speelt mee om de finaleplaatsen in Ziggo Dome.  

Gemeente Opsterland doet het ook op televisie goed. Zo speelde een aflevering van Pipo de Clown zich af in Opsterland en kwam RTL-woontips langs in Gorredijk en Beetsterzwaag.

In Opsterland gaan we uit van de Krêft van de Mienskip; een betrokken gemeenschap die zelf met plannen en ideeën komen. Dat zit in ons DNA en valt ook bezoekers op. Zie hier een tweet van Edward Stigter van de VNG. Ook noem ik het Sweachster Brandweerfestival, een prachtig initiatief. Wij ontvingen het afgelopen jaar veel bezoek, onder andere van beide CdK's die Fryslân afgelopen jaar had en van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. We gingen als college ook veel de dorpen in en op bezoek bij bedrijven.  

Dan de P10, het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten. Zoals u weet vervult Opsterland het voorzitterschap van dit netwerk. We zijn veel aanwezig in Den Haag en Brussel om de stem van het platteland te laten horen. Ik merk dat het belangrijk is aan te geven dat de grote maatschappelijke problemen van Nederland op het gebied van duurzaamheid en klimaat deels opgelost moeten worden op het platteland en dat wij daar gesprekspartner in moeten zijn. 

We hadden het afgelopen jaar een wethouderswissel. Anko Postma werd door de fractie van Opsterlands Belang in september voorgedragen als nieuwe wethouder. Hij volgde Piet van Dijk op die burgemeester werd. 

De raad en het college van B&W zijn in november 2017 op excursie in Brussel geweest. Het doel van het bezoek was kennismaking met de Europese Unie en EU-instellingen en te kijken wat Opsterland met de EU kan en/of moet doen. Het was een nuttig bezoek.

De gemeenteraad heeft het afgelopen jaar opnieuw een sluitende begroting vastgesteld. Na bijna 10 jaar een begroting zonder noodzakelijke bezuinigingen. Na een tijd van ‘bruggen slaan’ om de financiële crisis te ‘overbruggen’ kunnen we nu weer vertrouwen hebben in de toekomst. 

Dames en heren, ik laat u een overwegend optimistisch verhaal horen vanavond. We staan er goed voor. 2018 wordt een jaar van kansen verzilveren. In maart hebben wij onze gemeenteraadsverkiezingen, waarna een nieuwe raad een nieuw collegeprogramma zal samenstellen met ambities om die kansen te verzilveren. Ik wens u en ons een heel goed 2018. 

Bedankt voor uw aandacht en graag luister ik met u naar Albert Bonnema die nu voor ons optreedt.