Lockdownmaatregelen voor scholen en kinderopvang

Het kabinet heeft op 14 december een lockdown afgekondigd. Hieronder vindt u de maatregelen die gelden voor scholen en kinderopvang.

Scholen en kinderopvang

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO), het basisonderwijs, middelbare scholen, hogescholen en universiteiten zijn gesloten tot en met tenminste 17 januari 2020. De scholen geven les op afstand. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang.      

Informatie van de Rijksoverheid vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs

Basisscholen

Scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs zijn fysiek gesloten vanaf woensdag 16 december 2020. Zij geven tot in ieder geval 17 januari 2020 les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Er geldt een uitzondering voor kinderen in een kwetsbare positie, en leerlingen van ouders met een cruciaal beroep. Zij kunnen wel naar school.

Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van opvang/onderwijs op school. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en te halen. Dit is om te zorgen voor voldoende afstand tussen volwassenen. De BSO is open tijdens de reguliere openingstijden van de BSO . De school is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de BSO en maakt hierover afspraken met de BSO-locaties.

Meer informatie vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

Middelbare scholen

Middelbare scholen zijn fysiek gesloten vanaf woensdag 16 december 2020. Zij geven tot in ieder geval 17 januari 2021 les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Voor specifieke groepen leerlingen gelden uitzonderingen hierop. De volgende leerlingen blijven wel les op school krijgen:

  • Examenleerlingen;
  • Praktijkgerichte lessen;
  • Schoolexamens voor voorexamenleerlingen;
  • Leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Voor deze laatste groep maakt de school in samenspraak met het gebiedsteam de afweging om welke leerlingen het gaat. Net als in het voorjaar gaat in ieder geval om leerlingen voor wie thuis geen veilige of goede basis biedt, nieuwkomersleerlingen.

Meer informatie vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Vanaf 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats en is er sprake van afstandsonderwijs bij mbo-scholen. Een uitzondering zal gelden voor studenten die examens, tentamens of toetsen afleggen, voor studenten die praktijklessen volgen en voor kwetsbare studenten.

Studenten die onder de uitzonderingen vallen mogen naar de instelling komen. Dat zijn studenten die examens, tentamens of toetsen moeten doen, studenten die praktijklessen volgen en kwetsbare studenten die naar de instelling mogen komen voor begeleiding. Vanzelfsprekend gelden op de locatie de coronamaatregelen zoals het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar en het dragen van een mondkapje buiten de les.

Meer informatie vindt u hier:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/middelbaar-beroepsonderwijs-mbo

Hogescholen (HBO) en universiteiten

Vanaf 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats en is er sprake van afstandsonderwijs bij hogescholen en universiteiten. Een uitzondering zal gelden voor studenten die examens, tentamens of toetsen afleggen, voor studenten die praktijkonderwijs volgen en voor kwetsbare studenten.

Studenten die onder de uitzonderingen vallen mogen naar de instelling komen. Dat zijn studenten die examens, tentamens of toetsen moeten doen, studenten die praktijkonderwijs volgen en kwetsbare studenten  die naar de instelling mogen komen voor begeleiding. Vanzelfsprekend gelden op de locatie de coronamaatregelen zoals het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar en het dragen van een mondkapje buiten de les.

Meer informatie vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/hogescholen-en-universiteiten-hoger-onderwijs

Noodopvang

Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Noodopvang is beschikbaar voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.

Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

Kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen.

Hoe zit het met de noodopvang in de kerstvakantie?

In de vakantieperiode (21 december t/m 3 januari) zijn de basisscholen gesloten en biedt de BSO noodopvang voor hun reguliere klanten en gedurende de gebruikelijke openingstijden die zij hanteren tijdens deze vakantieperiode. 

Wat als mijn kinderopvanglocatie in de Kerstvakantie dicht is? Is er dan noodopvang?

Als een locatie voor kinderopvang tijdens de kerstvakantie gesloten is, wordt er geen extra noodopvang geboden. Voor deze ouders geldt dat zij voor dat zij, net als in een situatie zonder overheidsmaatregelen, een andere oplossing moeten zoeken voor de opvang van hun kinderen.

Meer informatie over de noodopvang vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvang-noodopvang

Meer informatie over de kosten van kinderopvang en een tegemoetkoming van de eigen bijdrage vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders