Stemmen

Woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast kunt u ook stemmen voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). U ontvangt uiterlijk 27 februari twee stempassen.

Gemeenteraadsverkiezingen

U mag uw stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 als u:

  • die dag 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
  • op de peildatum kiesgerechtigdheid (5 februari 2018) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van gemeente Opsterland;
  • de Nederlandse nationaliteit hebt of die van één van de andere EU-lidstaten;
  • een andere nationaliteit hebt dan van een EU-lidstaat en gedurende 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland verblijft.

Referendum

U mag uw stem uitbrengen bij het referendum op 21 maart 2018 als u:

  • die dag 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
  • op de peildatum kiesgerechtigdheid (5 februari 2018) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van gemeente Opsterland;
  • de Nederlandse nationaliteit hebt.

Meenemen

Als u gaat stemmen neemt u mee:

  • uw stempas of stempassen
  • een geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning). Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum ook als een geldig document beschouwd.

Geen stempas ontvangen, wat moet ik doen?

Als u geen stempas heeft ontvangen of uw stempas kwijt bent, kunt u een nieuwe aanvragen. Dit kan tot dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur, bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis. Neem uw identiteitsbewijs mee. Uw oude stempas wordt ongeldig verklaard en kan niet meer gebruikt worden. Is aan u een schriftelijk volmachtsbewijs verstrekt, dan kunt u geen nieuwe stempas(sen) krijgen.