Bakkeveen, Mjúmster Wei 16

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9243SK 16
Publicatiedatum
24-07-2019
Einddatum
29-08-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Dodo festival op 16 en 17 augustus 2019 (18-07-2019)

Procedure

Het besluit kunt u vanaf de publicatiedatum inzien in het gemeentehuis. Als u belanghebbende bent kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken een bezwaarschrift te sturen naar de burgemeester, t.a.v. secretaris Bezwarencommissie, Postbus 10000, 9244 ZP Beetsterzwaag.

De termijn van zes weken gaat in op de dag na de datum van bekendmaking. Dat is de datum die bij de bekendmaking staat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn (geen e-mail) en ten minste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft en de redenen van uw bezwaar.

Als het een kwestie betreft die al eerder onderwerp van een bezwaarprocedure is geweest, of waarbij u om andere redenen van mening bent dat een bezwaarprocedure weinig toevoegt aan hetgeen reeds eerder is besproken, kunt u de gemeente verzoeken de zaak direct aan de rechtbank voor te leggen.

Vaak is het mogelijk dat direct gebruik kan worden gemaakt van het besluit (dit staat in het besluit zelf), op eigen risico. Als u dit wilt voorkomen kunt u, samen met uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De rechtbank brengt griffierechten in rekening. Als u tijdens de bezwaarprocedure kosten maakt voor het inroepen van rechtsbijstand kunnen deze kosten onder omstandigheden worden vergoed. Een verzoek daartoe moet wel zijn gedaan voordat op het bezwaarschrift is beslist.