Beetsterzwaag, Fockema Andrealaan

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
 • 9244AZ
Publicatiedatum
31-07-2019
Einddatum
11-09-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan (artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 lid 1), is het gewenst om  aan de Fockema Andreaelaan te Beetsterzwaag op het gedeelte tussen De Greide en de Healwei tijdelijk éénrichtingsverkeer (m.u.v. fietsers en bromfietsers) in te stellen. De tijdsperiode begint op 26 augustus 2019 en eindigt naar verwachting in 2021 als de CBS de Paedwizer sluit.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland,
Gelet op het raadsbesluit van 14 maart 2012, onder artikel 1 sub c, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18 Wegenverkeerswet 1994 aan het college van Burgemeester en wethouders is gedelegeerd;
Gelet op het Mandaatregeling Opsterland, Hoofdstuk M-1, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit als hierboven is bedoeld, aan de uitvoerend ambtenaar is gemandateerd;

Overwegende dat:

 • De Fockema Andreaelaan in de wegencategorisering van ons gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) is opgenomen als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom;
 • Het bovengenoemde wegvak is in de huidige situatie vastgesteld op 30km/uur binnen de bebouwde kom;
 • De verkeerbewegingen fors toenemen omdat het aantal leerlingen door de samenvoeging van de twee basisscholen in Beetsterzwaag toeneemt;
 • Zowel de bewoners van de Fockema Andreaelaan, als de schoolleiding pleit voor het tijdelijk invoeren van éénrichtingsverkeer om de verkeersveiligheid te verhogen en chaos te voorkomen van ouders die hun kinderen halen en brengen;
 • Er is draagvlak bij de bewoners voor de maatregel. Het overgrote deel van de aanwonenden hebben kenbaar gemaakt dat zij voorstander zijn van het instellen van een 30 km/uur zone (door middel van een overleg op met directie school/ Stichting Comprix op 1 juli 2019;
 • Het éénrichtingsverkeer kan door middel van het plaatsen van verkeersborden worden afgedwongen. Aanvullende fysieke maatregelen zijn door de bewoners niet noodzakelijk geacht. De schoolleiding kan de maatregel ‘afdwingen’ bij de ouders als een basisafspraak van de school.;
 • De veiligheid voor de school en de buurt gediend is met de maatregel;
 • De maatregel zorgt voor het veilig toegankelijk maken van aanliggende percelen;
 • De maatregel nauwelijks effect heeft op naastliggende woonstraten;
 • Het brom- en fietsverkeer op dit deel van de weg kan in twee richtingen gebruik blijven maken van de rijbaan;
 • De betreffende weg binnen de bebouwde kom van Opsterland is gelegen en in beheer en onderhoud is bij de gemeente;
 • Het beoogde éénrichtingsverkeer kan worden bewerkstelligd door het plaatsen van de daarvoor benodigde bebording;
 • Door het plaatsen van de borden C2 en C3 (onderbord m.u.v. brom/fietsen) van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het  verkeer wordt geattendeerd op de rijrichting;
 • Bij het bestuur van Stichting Comprix draagvlak is voor het besluit. Dat blijkt uit de samenwerking die is gezocht met de gemeente
 • Opsterland bij het bespreken van de tijdelijke situatie van het samenvoegen van de leerlingen van beide scholen.
 • Overleg is gepleegd met de verkeerscoördinator van de Politie, Team Smallingerland-   Opsterland, Drachten, Politieregio Fryslân en deze tegen de maatregelen geen bezwaar heeft.

Gelet op:

 • De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994;
 • Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990);
 • Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);
 • De Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

 • Om van 26 augustus 2019 tot aan de sluiting van CBS De Paedwizer (naar verwachting in 2021) aan de Fockema Andreaelaan te Beetsterzwaag op het gedeelte tussen De Greide en de Healwei tijdelijk éénrichtingsverkeer (m.u.v. fietsers en bromfietsers) in te stellen door middel van het plaatsen en van de borden C2 en C3, (zie toegevoegde bebordingstekening).

Procedure

 • Het verkeersbesluit is gepubliceerd op 31 juli 2019 in de Staatscourant en op www.opsterland.nl;
 • Het verkeersbesluit ligt (op afspraak) voor iedereen van 1 augustus tot en met 11 september 2019 in het gemeentehuis ter inzage;
 • Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na publicatie hun gemotiveerde en ondertekende bezwaarschriften richten aan het college van B&W, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag
 • Voor vragen kunt u terecht bij de heer Arnold Bosma, team Samenwerken, tel. (0512) 386 222 en arnold.bosma@opsterland.nl.